click fraud protection

פיסקת התצוגה של ההגדרה היא אחד הסוגים פרגראף פיסקת תערוכה שמכיל את ההגדרה או ההבנה של דבר. מוצג ב פסקה גילוי הגדרות כולל לא רק את ההגדרה או ההבנה של נושא מסוים אלא גם את כל העניינים הקשורים לנושא כך שהקורא יקבל מידע מֵידָע ברור. בהזדמנות הקודמת סקרנו בערך דוגמה לחשיפה של הגדרת הצמחים ו דוגמה לחשיפה של הגדרה של בעל חיים. כעת נסקור דוגמה לפסקת תערוכה על הגדרת החינוך.

חינוך

על פי הדף wikipedia.org, מבחינה אטימולוגית, החינוך נובע מ לטינית היא "ה"שמשמעותו יציאה ו"דוקארה"שפירושו להוביל, לכוון או להוביל. לכן, חינוך מוגדר כפעילות מובילה. בינתיים, על פי חוק מספר 20 משנת 2003 הנוגע למערכת החינוך הלאומית, הכוונה בחינוך היא מאמץ מודע מתוכנן ליצור אווירת למידה ותהליך למידה כך שהתלמידים יפתחו באופן פעיל את הפוטנציאל שיש להם כוח רוחני דתי, שליטה עצמית, אישיות, אינטליגנציה, אופי אצילי וכישורים הדרושים לעצמו, החברה, האומה והחברה מדינה.

הגדרה נוספת של חינוך היא ההגדרה המצויה במילון הגדול שפהאִינדוֹנֵזִיָה מקוון, הקובע כי חינוך הוא תהליך של שינוי עמדות והתנהגות של אדם או קבוצת אנשים במאמץ להבשיל בני אדם באמצעות מאמצי הוראה והכשרה. חינוך מתפרש גם כתהליך, שיטה או פעולת חינוך. מטרת החינוך היא להגדיל את הידע על משהו, כך שהם ישתלטו בו. ניתן להשיג מטרות חינוכיות אם תהליך הלמידה מתרחש באופן תקשורתי. במובן מסוים, אם תהליך הלמידה אינו תקשורתי, היעדים החינוכיים לא יושגו.

instagram viewer

כך סקירה קצרה של דוגמאות לפסקאות על חינוך. מאמרים אחרים שניתן לקרוא הקשורים לפסקאות ובדוגמאות של expository כוללים דוגמה לדפוס פיתוח של פסקאות המיצג, דוגמה לפסקת התצוגה האנליטית, דוגמה להגדרת פרשנות פיסקת הגדרה, דוגמה לפסקת תערוכת סיווג, דוגמה לפרגראף של פסקת תמצית האיור, דוגמה לפסקת תערוכת חדשות, דוגמה לפסקת expository ו דוגמה לפיסקת תמצית השוואתית. זה הכל ותודה.

insta story viewer